• LEIETAKERS VEDLIKEHOLDSPLIKT:

  (1)Leietaker skal besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leieobjektet, herunder også ut- og innvendig vedlikehold av leieobjektets inngangsdører/porter samt innvendig vedlikehold av dets vinduer med omramming. Vedlikeholdsplikten for leietaker omfatter overflatebehandling av gulv, vegger og tak, nødvendig fornyelse og utskifting av tapet og gulvbelegg og annen istandsetting innvendig. Videre omfatter vedlikeholdsplikten enkel utskifting av slitasjedeler (pakninger med videre) og enkle reparasjoner av leieobjektets innretninger, så som de i lokalet synlige rør, ledninger og installasjoner tilknyttet forsyning med og avløp for vann, varme, ventilasjon/kjøling og elektrisitet/IKT. Alt arbeid leietaker plikter å utføre, skal han foreta uten ugrunnet opphold, med normale intervaller i leieperioden og på en forskrifts- og håndverksmessig god måte.

  (2)Leietakers vedlikeholdsplikt omfatter også utbedring av skader etter innbrudd og/eller hærverk i leieobjektet, herunder skader på vinduer, karmer, leieobjektets inngangsdører/porter. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må straks erstattes med nye.

  (3)Leietaker plikter å sørge for reparasjon og vedlikehold av de skilt etc. som utleier har gitt tillatelse til å sette opp.

  (4)Oppfyller ikke leietaker sin vedlikeholdsplikt er utleier berettiget til, etter skriftlig varsel med 14 dagers oppfyllelsesfrist, å utføre vedlikeholdsarbeidene for leietakers regning. I alle tilfeller der det anses nødvendig for å forebygge eller begrense skade på Eiendommen, har Utleier rett til å utføre utskiftings-/vedlikeholdsarbeidene for Leietakers regning, uten slikt varsel.

   

  Levrandører som kan benyttes til interntvedlikehold:

  En hver bestilling og evt kostnader med denne må leietaker selv bekoste, om ikke annet er avtalt med gårdeier!

  Firma:

  Renholdstolthet

  Juuls Rørservice AS

  El Granberg & Nordengen AS

  Søppel henting

  Låsekspressen

  Vaktmester Andersen

  Enrgima

  Fag:

  Renhold fellesareal

  Rørlegger

  Elektrikker

  Søppelgutta

  Ringe klokke / dører

  Vaktmester

  Ventilasjon

  E-post:

  renholdsstolthet@outlook.com

  freddy@juuls.no

  janegil@gnas.no

  post@soppel-gutta.no

  rene@laasekspressen.no

  andre.munoz@vaktmesterandersen.no

  rsn@energima.no

  Telefon:

  40010533

  90081534

  91640089

  81573670

  46643211

  46637787

  48262175

 • Om hendvendelsen dreier seg om fellesareal eller felles anlegg, benytt skjema under: